Встъпителна реч на Георги Първанов- Президент на Република България и инициатор на срещата на върха "Природен газ за Европа: сигурност и партньорство", София, 24 - 25 април 2009

Преди всичко бих желал да ви приветствам с „добре дошли” от името на гражданите и
институциите на Република България, както и от свое име.
Откривам срещата на върха „Природен газ за Европа: сигурност и партньорство”!
Инициирахме настоящия форум като платформа за стратегически енергиен диалог между
страни-производители, транзитиращи и потребяващи природен газ, в частност по южното
европейско направление. Представените тук държави имат важно, в някои случаи ключово
значение за сигурността на енергийните доставки за Европа.
Ние отдаваме дължимото на проведените досега международни енергийни срещи в
различен формат. При подготовката на настоящия форум сме се стремяли да постигнем
максимална приемственост с другите, както и да хвърлим мост към предстоящи срещи на
различни нива.
И все пак трябва да признаем, че интензитетът, формите и резултатите на международния
диалог са недостатъчни - и от гледна точка на усилията за балансиране на интересите, както
и за повишаване сигурността на доставките.
Искрено се надявам, че Софийската енергийна среща ще има своя важен принос в
катализирането на многостранния енергиен диалог към една по-голяма ефективност.
От стабилността на доставките на природен газ зависи не само нормалния ритъм на
националните икономики и бита на част от населението. Това е и фактор, който сериозно
влияе върху състоянието на регионалната и международната сигурност.
Създаваната през последните четири десетилетия газова индустрия е една от надеждните в
световната икономика. В последно време обаче има напрежение във връзка с прекъсване на
доставките или неизпълнение на платежните задължения, което хвърля сянка върху
постигнатите преди това доверие и надеждност.
Не само заради подобни моменти на напрежение ние сме длъжни да погледнем обективно -
критично на състоянието на добива и преноса на природен газ днес и за в бъдеще.
Анализът на ситуацията води към неблагоприятни изводи относно производството.
Установените днес, икономически оправдани за добив запаси на природен газ, ще се изчерпят
след 60-70 години при сегашните прогнози за ръст на потреблението.
Въпреки усъвършенстването на технологиите, тенденцията към оскъпяване на добива ще се
запази. Наложително е консолидацията на потенциала от експерти, ресурси, технологии и
финанси, с които разполагат страните и компаниите по цялата верига. Постигането на единна
политическа воля на форуми като настоящия е ключова предпоставка за тази цел.
- Не е оптимистична и настоящата картина на преноса на природен газ към европейските
пазари.
- Мрежата от магистрални газопроводи към Европа е с недостатъчен капацитет и
недиверсифицирана по източници, пазари и трасета.
- Голяма част от мрежата е стара и се нуждае от значителни инвестиции за модернизация.
- Недостатъчни и неравномерно разположени са терминалите за регазификация на втечнен
газ.
- Наличните газохранилища са недостатъчни по обем и локации.
- По мнението на експерти са необходими над 400 млрд. евро инвестиции до 2030 г. за
развитие на газова инфраструктура в Европа.
Всичко това налага нова политика на инвестициите.
- През последните 15 години процесът на инвестиране по цялата верига е забавен и нараства
опасността да не се задоволи ескалиращото потребление на газ.
Основни пречки за инвестициите са политическата и икономическа нестабилност,
отсъствието на общоприети правила и регулации в прехода към единен пазар, болезнената
смяна на бизнес моделите и все по-строгите екологични норми.
Европейският пазар и особено големи части от него не са реформирани в достатъчна степен,
за да саморегулират притока на инвестиции и трансфера на технологии в отрасъла.
Енергийната сигурност предполага дефинирана роля, отговорност и поле на действие на
всички участници в пазара. Ясно разграничаване между политическата сфера, която е
призвана да формулира принципите и законите, регулаторната, която определя правилата и
механизмите и бизнесът, който трябва да е достатъчно свободен и заинтересован да прави
успешно и ефективно всичко останало.

Една нова визия за сигурност на газовите доставки в Европа трябва да включва следните
елементи:
1) Навременните и ефективни инвестиции в добив и инфраструктура за пренос и
дистрибуция на газ са най-важната предпоставка за сигурността на доставките.
2) Правителствата на страните производителки, транзитьори и потребители на газ трябва да
синхронизират регулаторната си рамка и постигнат дългосрочна взаимна обвързаност по
начин, стимулиращ инвестициите, трансфера на технологии и екологичната устойчивост по
цялата верига.
3) Диверсификацията на източниците, доставчиците и трасетата е основен принцип за
сигурността на доставките; диверсификацията на пазарите и достъпа до тях е от
изключителна важност за сигурността на производителите.
4) Принципът на свободен достъп на трети страни до инфраструктурата за пренос следва да
стане доминираща практика с точно регламентирани възможни изключения за много скъпи и
дългосрочни инвестиции.
5) Изграждането на стратегически газохранилища и връзки на всички нива на системата,
както и поддържането на планиран и оптимален свободен капацитет на цялата
инфраструктура са ключови условия за гъвкавост и надеждност на доставките.
6) Развитието на конкурентен, балансиран и единен европейски газов пазар е от
стратегическа важност за сигурността на всички страни по веригата.
- Случаите на пазари с един основен доставчик и доставчици с един основен пазар следва да
са предмет на дългосрочни, взаимно обвързващи, максимално гъвкави и балансиращи
интересите на страните договори, които са прозрачни за потребителите.
- Недопустимо е сигурността за едни да е причина за несигурността на други участници в
пазара.
7) Енергийната сигурност се основава и на информацията за газовите пазари и потоци.
Ограниченият достъп до информация и недостатъчната прозрачност са сред основните
фактори, възпрепятстващи реализацията на ефективни и своевременни инвестиции.
Свободният достъп до информация за всички аспекти на пазарите ускорява тяхното развитие
и допринася за доверието и сигурността на всички страни в системата. Информацията за
дългосрочната визия и планираната еволюция на регулаторната рамка съществено намалява
инвестиционния риск.

Основателно все по-настойчиво се поставя въпросът за необходимостта от развитие и
актуализация на международните правила и модели на газовия бизнес - при повишени
изисквания за взаимозависимост, балансираност, конкурентност и сигурност за всички
участници.
- Необходимо е в диалог със страните - експортьори и транзитьори, на базата на утвърдените
добри пазарни практики и механизми, да се установи единна и дългосрочна регулаторна
рамка, която да стимулира инвестициите по цялата газова верига. Като елемент на общата
регулация трябва да има специални облекчения за дългосрочни и скъпи инвестиции.
- Създаването на европейски енергиен регулаторен орган, независим от изпълнителната
власт и от участниците в пазара, става все по-наложително. Този орган ще създаде повече
гаранции за интеграцията, функционирането, балансирането и развитието на пазара по
единни правила.
- С цел засилване на доверието, прозрачността, надеждността, предсказуемостта и
взаимозависимостта между страните потребители, производители и транзитьори, ние сме за
създаването на т. нар. Обсерватория на Енергийната Общност (ОЕнО) (Office of the Energy
Community Observatory /ECO/) в София. Това ще бъде обща система/механизъм за ефективен
мониторинг на газовите, нефтените и електроенергийните потоци, включително мониторинг
върху инвестициите в енергийна инфраструктура, с участието на всички заинтересовани
страни (потребители, производители и транзитьори), която ще покрива новосъздадената
Енергийна общност, т.е. региона на ЮИЕ, както и изключително важните и свързани с
Европейската енергийна сигурност – Черноморски и Каспийски регион, Близкия Изток и
Северна Африка. Тя ще работи в тясно сътрудничество с Пазарната Обсерватория за
Енергетика (Market Observatory for Energy) към Европейската комисия, която има подобни
функции, но само за страните–членки на ЕС.

Вижте и/или свалете пълния текст на встъпителната реч в pdf формат по-долу: